Facebook

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sa ve­likim bro­jem ko­ris­ni­ka na svakoj od društvenih mreža, jas­no je da se nji­hov uti­caj na ‘stvarni svi­jet’ može mjer­i­ti i sa glob­al­nim medi­ji­ma, a u mnogim sluča­je­vi­ma ih i pre­vazi­laze.

Published On 26 Jun 2022

Evrop­s­ka komisi­ja pokrenu­la je is­tragu kako bi utvrdi­la krše li Face­book i Google propise o ravno­pravnom nat­je­can­ju na tržiš­tu us­lu­ga in­ter­net­skog oglaša­van­ja.

Published On 11 Mar 2022
Google

Pra­vo na tužbe pro­tiv tehnološk­ih kom­pani­ja tre­bali bi, po ak­tuel­noj verz­i­ji za­kona, imati samo poslovni kli­jen­ti, ali 31 udružen­je i aka­demi­ci sma­tra­ju da bi to tre­ba­lo biti prošireno i na građane.

Published On 23 Feb 2022