Evropsko prvenstvo u vaterpolu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Petog dana na Eu­rop­skom pr­ven­stvu u Beogradu, vater­po­lo reprezentaci­ja Hrvatske jutros je slav­i­la pro­tiv Malte sa vi­sok­ih 22:2. Danas igra­ju i Sr­bi­ja i Crna Gora,a reprezentaci­ja Hrvatske već se može okrenu­ti elim­i­naci­ja­ma.

Published On 14 Jan 2016

Trećeg dana vater­po­lo pr­ven­st­va u Beogradu tak­mičen­je nas­tavl­ja­ju sve tri re­gion­alne reprezentaci­je. Hrvats­ka se sas­ta­je sa Fran­cuskom, a Crna Gora će posli­je pob­jede nad Holandi­jom u der­bi­ju dana sa Špani­jom, koja također ima jed­nu pob­je­du, imati prvi pravi test na pr­ven­stvu. Do­maćin Sr­bi­ja ima la­gan za­datak, ri­val je aut­sajder Mal­ta.

Published On 12 Jan 2016

U Beogradu počin­je evrop­sko pr­ven­st­vo u vater­polu. Vater­polisti Sr­bi­je i Hrvatske uskočiće u bazen u Kom­bank areni, odmah posli­je svečanog ot­varan­ja. Obje se­lek­ci­je ima­ju isti cilj – zlat­nu medalju. U Beogradu je Dušan Hadži Nikolić.

Published On 10 Jan 2016

U Beogradu počin­je evrop­sko pr­ven­st­vo u vater­polu. Vater­polisti Sr­bi­je i Hrvatske uskočiće u bazen u Kom­bank areni, odmah posli­je svečanog ot­varan­ja. Obje se­lek­ci­je ima­ju isti cilj – zlat­nu medalju.

Published On 10 Jan 2016