Evropski sud za ljudska prava

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sud u Is­tan­bu­lu je pono­vo od­lučio da vodeći turs­ki fi­lantrop os­tane u zatvoru, up­rkos stal­nim pozivi­ma Evrop­skog suda za ljud­s­ka pra­va da bude pušten na slo­bo­du.

Published On 08 Oct 2021