Evropski desničari

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Par­la­men­tarni iz­bori održani u sep­tem­bru prošle go­dine u Šved­skoj promi­je­nili su poli­tič­ki živ­ot u toj zemlji, koji bi se sada mo­gao odraz­i­ti i na EU.

Published On 07 Jan 2023