Evropska unija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ka kom­pani­ja se obaveza­la da će uvesti prom­jene u neko­liko proizvo­da i us­lu­ga kako bi ko­ris­nici­ma pruži­la jas­ni­je i pre­cizni­je in­for­ma­ci­je radi usklađi­van­ja s prav­il­i­ma Evropske uni­je.

Published On 27 Jan 2023

Teheran je je uveo nove sankci­je pro­tiv 25 po­je­d­i­naca i pravnih lica u Evrop­skoj uni­ji i de­vet u Ve­likoj Bri­tani­ji, kao odgov­or na sankci­je koje su te dvi­je strane uvele pro­tiv Irana.

Published On 25 Jan 2023