Evropska unija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Osim 27 ze­mal­ja član­i­ca EU-a na prvi sas­tanak poz­vani su čel­ni­ci šest ze­mal­ja Za­padnog Balka­na: Al­ban­i­je, Bosne i Herce­govine, Crne Gore, Koso­va, Sjev­erne Make­donije i Sr­bi­je.

Published On 06 Oct 2022

Pri­ti­sak vode je man­je-više zatvo­rio plinovod, tako da plin koji je un­utra ne može iza­ći, rekao je glasno­gov­ornik Sjev­ernog toka 2.

Published On 01 Oct 2022

Min­istri en­er­getike iz 27 ze­mal­ja Evropske uni­je odobrili su mjere za obuz­da­van­je sko­ka ci­je­na en­ergi­je koji pod­stiče reko­r­dan rast in­flacije i pri­jeti re­ce­si­jom.

Published On 30 Sep 2022