Evropska komisija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka je na sas­tanku min­istara un­utrašn­jih poslo­va drža­va član­i­ca EU-a do­bi­la jedno­glas­nu po­dršku za ulazak u šen­gen­s­ki pros­tor; za Bugarsku i Ru­mu­ni­ju nije bilo kon­sen­zusa.

Published On 08 Dec 2022

Šef diplo­mati­je EU-a će sa Vučićem i Kur­tijem imati odvo­jene sas­tanke, koji ima­ju za cilj pro­duže­tak na­po­ra Uni­je da po­mogne strana­ma da sman­je ten­z­i­je i naprave napredak u di­ja­logu.

Published On 11 Nov 2022