Evropska centralna banka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ka cen­tral­na ban­ka je ob­jav­i­la da će evropske po­družnice Sber­banke vjerovat­no propasti zbog ve­likog odli­va de­pozi­ta, nakon sankci­ja koje ima­ju za cilj da kazne Moskvu zbog na­pa­da na Ukra­jinu.

Published On 28 Feb 2022

Da bi dig­i­tal­ni no­vac cen­tralne banke funkcioni­rao, on mora biti u širokoj upotre­bi kako bi lju­di stal­no bili sv­jes­ni da je i ta op­ci­ja na stolu.

Published On 06 Nov 2021