Evropa liga

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Večeras je nas­tavl­je­na Evrop­s­ka no­gomet­na liga. U dru­gom kolu Cr­ve­na zvez­da je kao do­maćin deklasir­ala pred­stavni­ka Češke, Slo­van Liberec. Bilo je 5-1. Meč Cr­vene zvezde i Slo­vana u Beogradu pra­tio je kole­ga Mi­lan Bošković.

Published On 29 Oct 2020

Večeras se nas­tavl­ja Evrop­s­ka liga. U dru­gom kolu Cr­ve­na zvez­da je do­maćin, a Di­namo i Ri­je­ka igra­ju u gos­ti­ma. U Beogradu gos­tu­je Slo­van. Češ­ki klub je star­to­vao pob­je­dom, dok je prvak Sr­bi­je u pr­vom kolu po­ražen kod Hof­fen­heima. Prvak Hrvatske u Moskvi igra pro­tiv CSKA. Svi u grupi K su prošle sed­mice os­vo­jili po bod. […]

Published On 29 Oct 2020

Di­namo je potvr­dio sta­tus na­jus­p­ješni­jeg klu­ba s ovih pros­to­ra jer je večer­ašn­jom pob­je­dom tri­naesti put u posljed­njih četr­naest se­zona iz­bo­rio plas­man u grup­nu fazu evrop­skih tak­mičen­ja. Utak­micu na Mak­simiru pra­tio je Tomis­lav Cvitković.

Published On 01 Oct 2020

Sara­je­vo je i ove go­dine za­pe­lo na posljed­njoj prepeci na putu ka grup­noj fazi.  Celtic je na Bili­nom polju s min­i­mal­nih 1:0 savladao prva­ka Bosne i Herce­govine. Više de­tal­ja iz Zenice u izv­ješ­ta­ju Emi­ra Delića.  —  

Published On 01 Oct 2020

Za ulazak u grup­nu fazu dru­gog po snazi klup­skog tak­mičen­ja Evropa lige večeras se bore Cr­ve­na zvez­da, Di­namo, Sara­je­vo i Ri­je­ka. Od 19 sati na teren će Cr­ve­na zvez­da koja pro­tiv Ar­men­skog Arata­ta igra na neu­tral­nom terenu u Nikoz­i­ji. U is­tom ter­minu prvak Hrvatske u Za­gre­bu je do­maćin Flori iz Es­toni­je. Sat kas­ni­je Sara­je­vo u […]

Published On 01 Oct 2020

Za ulazak u grup­nu fazu dru­gog po snazi klup­skog tak­mičen­ja Evropa lige večeras se bore Cr­ve­na zvez­da, Di­namo, Sara­je­vo i Ri­je­ka. Od 19 sati na teren će Cr­ve­na zvez­da koja pro­tiv Ar­men­skog Arata­ta igra na neu­tral­nom terenu u Nikoz­i­ji. U is­tom ter­minu prvak Hrvatske u Za­gre­bu je do­maćin Flori iz Es­toni­je. Sat kas­ni­je Sara­je­vo u […]

Published On 01 Oct 2020

U 12 gru­pa UEFA-ine Evropa lige ras­poređeno je 48 klubo­va. Prvak Hrvatske Di­namo je u društvu sa bel­gi­jskim An­der­lech­tom, slo­vačkim Spar­takom i turskim Fener­bahceom, koji večeras nas­tu­pa u Za­gre­bu.

Published On 20 Sep 2018

No­gometaši beogradske Cr­vene zvezde up­isali su prvi po­raz, a u trećem kolu Evropa Lige bol­ja od njih je bila ekipa Ar­se­nala po­bi­je­di­vši min­i­mal­nim rezul­tatom. Je­di­ni gol za goste iz Lon­dona na beograd­skom sta­dionu “Ra­jko Mi­tić” dao je Olivi­er Giroud. Sve je pra­tio Dušan Hadži Nikolić.

Published On 19 Oct 2017

Danas će biti poz­nati svi učes­ni­ci os­mine fi­nala no­gometne Evropa lige.Iako je jedan od na­jvećih fa­vorita za os­va­jan­je naslo­va u tom tak­mičen­ju, Man­ches­ter Unit­ed će na Old Traf­for­du ju­ri­ti gol za­ostat­ka pro­tiv šam­pi­ona Danske, Midtjyl­lan­da.

Published On 25 Feb 2016