Eutanazija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Sloveni­ji je otvore­na jav­na raspra­va o eu­tanaz­i­ji, nakon što je žena sa nei­zl­ječivom bolešću poz­vala na le­gal­izaci­ju prakse, koja je u Evropi dozvol­je­na u samo neko­liko drža­va. Sloven­s­ki ljekari su pro­tiv eu­tanaz­i­je, ali is­tovre­meno up­o­zo­rava­ju da bi tre­ba­lo mno­go više pažn­je da se posveti pal­i­ja­tivnoj njezi – poseb­noj brizi o teško bolesnim paci­jen­ti­ma. Kako […]

Published On 11 Feb 2019

Mo­bil­ni med­i­cin­s­ki tim­o­vi omogućit će eu­tanaz­i­ju paci­jen­ti­ma bolesnim na smrt, zbog us­truča­van­ja bro­jnih ljekara.

Published On 24 Feb 2012