Eurozona

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­h­vatan­je eura poz­i­tivno je za re­jt­ing jer će Hrvatskoj os­ig­u­rati sta­tus rez­ervne va­lute, sman­ji­ti transak­ci­jske troškove i ograniči­ti va­l­ut­ni rizik za fi­nan­si­je kom­pani­ja i do­maćin­sta­va.

Published On 14 Jul 2022

In­flaci­ja u zeml­ja­ma koje ko­riste euro kao va­l­u­tu je dostigla reko­rd­nu cifru, pod­staknu­ta posku­pljen­jem troško­va en­er­gena­ta djelomično iza­z­van­im ruskom in­vaz­i­jom na Ukra­jinu.

Published On 01 Jul 2022