Eurozona

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­je 20 go­d­i­na u op­ti­caj je uve­de­na za­jed­nič­ka evrop­s­ka va­l­u­ta eura u 12 drža­va član­i­ca Evropske uni­je koje su tada činile eu­ro­zonu.

Published On 02 Jan 2022