Eurosong

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Odgađan­je je us­li­jedi­lo zbog re­strik­ci­ja koje su zbog pan­demi­je ko­rona virusa donijele vlade drža­va učes­ni­ca.

Published On 18 Mar 2020

Eu­rosong se promet­n­uo u vrhun­s­ki geopoli­tič­ki šou u ko­jem se pre­cizno išči­tava­ju bi­lat­er­al­ni i mul­ti­lat­er­al­ni odnosi na evrop­skom kon­ti­nen­tu

blog by Miroslav Filipović
Published On 16 May 2017