Eurosong

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ukra­jin­s­ka jav­na tele­viz­i­ja ne može is­puni­ti op­er­a­tivne i sig­urnosne garan­ci­je potreb­ne da bude do­maćin, te da or­ga­nizira i pro­duci­ra Pjes­mu Eu­roviz­ije pre­ma prav­il­i­ma.

Published On 17 Jun 2022

Ukra­jin­ci su i pri­je tak­mičen­ja bili na­jveći fa­voriti za pob­je­du, a os­vo­jili su je za­h­valju­jući glaso­vi­ma pub­like, koja je uvjerlji­vo bila na nji­hovoj strani.

Published On 15 May 2022