Eurointegracije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pot­pi­si­van­je ap­likaci­je us­li­jedi­lo je u vri­jeme diplo­matskih na­po­ra SAD-a i EU-a da se napetosti između Koso­va i Sr­bi­je deeskali­ra­ju, a dvi­je strane vrate pre­gov­orima o nor­mal­iziran­ju odnosa.

Published On 14 Dec 2022