Eurointegracije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Scholz je uputio za­ht­jev da EU pređe na donošen­je van­jskpoli­tičk­ih od­lu­ka kval­i­fiko­vanom veći­nom, što po­drazu­mi­je­va uki­dan­je pra­va na veto po­je­d­i­načnih ze­mal­ja.

Published On 23 Jun 2022

Brisel se, ne samo ri­ječi­ma, već i dje­li­ma, tre­ba okrenu­ti za­šti­ti kon­ti­nen­ta, a to može ura­di­ti samo ako Evropa bude jedin­stven poli­tič­ki, ekonom­s­ki i odbram­beni sis­tem.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 Jun 2022