Euro

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Otkriveni su fal­si­fikati ukup­no 96 novčan­i­ca kuna, u pro­tivvri­jed­nos­ti od go­to­vo 1,5 mil­iona di­nara (12.745 eura), dok su fal­si­fiko­vani euri vri­jed­ni 1,25 mil­iona di­nara (10.620 eura).

Published On 21 Apr 2022

Glavni ra­zlog snažnog ubrzan­ja in­flacije su reko­rd­no vi­soke ci­jene gori­va i prirodnog plina koje su do­dat­no povećali rat u Ukra­ji­ni i sankci­je Rusi­ji zbog in­vaz­i­je na sus­jed­nu zemlju.

Published On 01 Apr 2022

Vlast Fran­je Tuđ­mana tvrdi­la je kako je kuna povi­jes­ni hrvats­ki no­vac; a to nije tačno – kuna je bila ‘hrvats­ka’ va­l­u­ta isključi­vo u vri­jeme Neza­v­isne države Hrvatske.

opinion by Boris Pavelić
Published On 09 Feb 2022