Euro

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U sv­jetlu do­dat­nih znača­jnih povećan­ja ci­je­na en­ergi­je, koja im­pli­ci­ra­ju do­dat­ni pri­ti­sak na potrošn­ju do­maćin­sta­va, sada očeku­je­mo da euro uđe u tehničku re­ce­si­ju, navode ekon­o­misti.

Published On 26 Aug 2022

Mo­tivi na novčani­ca­ma i ko­vanici­ma pred­stavl­ja­ju našu državnost, his­tori­ju, novčarsku tradi­ci­ju, pre­poz­natljivost i kul­tu­ru, rekao je hrvats­ki pre­mi­jer.

Published On 18 Jul 2022

U isto vri­jeme, dolars­ki in­deks, koji mjeri vri­jed­nost ze­lene novčan­ice pre­ma kropi šest glavnih va­l­u­ta, skočio je na 109,29 poe­na, što je nje­go­va na­jviša kota od sep­tem­bra 2002.

Published On 14 Jul 2022

Stručn­jaci ukazu­ju na dva glav­na ra­zlo­ga zbog ko­jih je euro izgu­bio vri­jed­nost i na po­ten­ci­jal­ni ut­je­caj te po­jave na Evrop­sku uni­ju.

Published On 14 Jul 2022