EU

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

EP os­u­dio „nam­jerne i sis­tem­atske na­pore mađarske Vlade“ da potkopa eu­ropske vri­jed­nos­ti i za­tražio od Brisela rezul­tate u pro­ce­su po članu 7 Ugov­o­ra EU koji se vodi pro­tiv te države.

Published On 15 Sep 2022

Evrop­s­ka cen­tral­na ban­ka tre­ba izbal­an­sir­ati bor­bu pro­tiv in­flacije, a prit­om os­ta­ti sv­jes­na neophod­nos­ti da se održi ekonomi­ja, kaza­la je Kristali­na Georgie­va.

Published On 15 Sep 2022