EU izbori 2019

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon pauze zbog evrop­skih izb­o­ra Hrvats­ki sa­bor nas­tavio je za­s­jedan­je, u sjeni rezul­ta­ta. Dok opozi­ci­ja liku­je zbog čin­jenice da su SDP i HDZ os­vo­jili isti broj man­da­ta, vlada­juća stran­ka traži krivce za neusp­jeh. An­drej Plenković, pre­mi­jer i pred­sjed­nik vlada­juće stranke, rekao je da su na rezul­tat ut­je­cali pris­trani medi­ji, sindikati priku­pl­jan­jem pot­pisa za ref­er­en­dum, nezain­tere­sir­ani građani, ali […]

Published On 29 May 2019

Među na­jvećim gu­bit­nici­ma EU izb­o­ra u Hrvatskoj su Most, Bandić Mi­lan 365 – Stran­ka rada i sol­i­darnos­ti i Dal­i­ja Orešković i njen Start. Most nije os­vo­jio ni­jedan man­dat, a Mi­lan Bandić sa svo­jom strankom nije us­pio preći izborni prag čak ni u Za­gre­bu, gdje kao gradon­ačel­nik su­v­ereno vla­da već šesti man­dat. Ni­jedan stranač­ki vođa gu­bit­ničk­ih […]

Published On 28 May 2019

Sloveni­ja je po četvr­ti put otkako je član­i­ca Evropske uni­je iz­abrala svo­jih osam za­s­tup­ni­ka u Evrop­skom par­la­men­tu. Dok je u prošlom man­datu Sloveni­ju u Strazbu­ru za­s­tu­pa­lo pet za­s­tup­ni­ka desno­ga cen­tra i tri li­jevo­ga cen­tra, nakon jučer­ašn­jih rezul­ta­ta, odnos sna­ga se iz­jed­načio.

Published On 27 May 2019