EU

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“No­vac će se ko­ris­ti­ti za ublaža­van­je posljed­i­ca pan­demi­je ko­rona virusa i po­dršku privre­di“, navo­di se u saopćen­ju Min­istarst­va privrede i plani­ran­ja Tunisa.

Published On 14 Nov 2022