Etničke manjine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jed­nos­tavn­im i hu­man­im či­nom – da­van­jem krvi – um­jet­nik Kemil Bek­teši od­lučio je ispi­tati i prov­jer­i­ti da li je nje­go­va kosovs­ka krv do­voljno do­bra za Sr­bi­ju i da li bi je pot­pisali kao svo­ju.

Published On 06 Aug 2022

Kina je već neko­liko go­d­i­na na meti op­tužbi bro­jnih ze­mal­ja i or­ga­ni­zaci­ja za ljud­s­ka pra­va o geno­cidu nad ujgurskom mus­li­man­skom man­ji­nom, kao i za pos­tu­pan­je pre­ma demon­stran­ti­ma na Ti­betu.

Published On 14 Oct 2021