Engleska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Go­to­vo dva mileni­ja otkako je iz­građen Hadri­janov zid koji je tre­bao zadržati horde var­vara, arhe­olozi na sjeveru En­gleske suočava­ju se s novim nepri­jatel­jem.

Published On 09 Feb 2022

Fud­bal­s­ki klub Liv­er­pool može potvrdi­ti da su ob­jek­ti za tren­ing pr­vog tima u AXA tren­ing cen­tru privre­meno zatvoreni zbog br­zog ras­ta bro­ja poz­i­tivnih sluča­je­va COVID-19.

Published On 05 Jan 2022

Su­os­ni­vač Wik­iLeak­sa Ju­lian As­sange pretr­pio je mož­dani udar uzroko­van stre­som zbog pravne borbe pro­tiv izručen­ja u SAD iz bri­tan­skog zatvo­ra Bel­marsh, kaza­la je nje­go­va zaručni­ca Stel­la Moris.

Published On 12 Dec 2021

Udružen­je ‘Shel­ter’ pokrenu­lo je kam­pan­ju ‘#No­Home­K­it’ ko­jom žele potaknu­ti klubove i nav­i­jače da se odreknu svo­jih do­maćih gar­ni­tu­ra dreso­va u znak po­drške beskućnici­ma.

Published On 10 Nov 2021