Energenti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stručn­jaci se nada­ju da će vi­soke ci­jene fos­il­nih gori­va i strah za en­er­get­sku sig­urnost zbog ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu ubrza­ti prim­jenu ob­novljivih izvo­ra en­ergi­je.

Published On 12 Aug 2022

Is­poruke ruskog prirodnog gasa kroz gasovode ka Evrop­skoj uni­ji (EU) i Ve­likoj Bri­tani­ji opao je za sko­ro 40 pos­to u prvih sedam mjese­ci 2022. u poređen­ju s is­tim pe­ri­odom 2021. go­dine.

Published On 09 Aug 2022