Emigranti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je osam mi­grana­ta pogin­u­lo je, a 15 se sma­tra nestal­i­ma nakon što je u vo­dama Tunisa po­ton­uo ča­mac ko­jim su preko Medit­er­an­skog mora is­plovili pre­ma Ital­i­ji.

Published On 08 Sep 2022

Čak i na­jop­ti­mistični­ji među nama, a to su poli­tičari sa dugogodišn­jim stažom na vlasti, kon­sta­ti­ra­ju da je de­pop­u­laci­ja na­jveće breme sadašn­josti i budućnos­ti balka­nske regi­je.

Published On 21 Aug 2022

Ne tre­ba ču­di­ti što pos­to­je lju­di koji žive para­lelne živ­ote, radeći na Za­padu, a u glavi bi­va­jući na Balka­nu, ali i oni koje Balkan više ne in­tere­su­je i koji su se pot­puno uk­lop­ili u svoj novi živ­ot.

blog by Mirza Softić
Published On 09 May 2022