Emigranti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čak i na­jop­ti­mistični­ji među nama, a to su poli­tičari sa dugogodišn­jim stažom na vlasti, kon­sta­ti­ra­ju da je de­pop­u­laci­ja na­jveće breme sadašn­josti i budućnos­ti balka­nske regi­je.

Published On 21 Aug 2022

Ne tre­ba ču­di­ti što pos­to­je lju­di koji žive para­lelne živ­ote, radeći na Za­padu, a u glavi bi­va­jući na Balka­nu, ali i oni koje Balkan više ne in­tere­su­je i koji su se pot­puno uk­lop­ili u svoj novi živ­ot.

blog by Mirza Softić
Published On 09 May 2022

Fran­cus­ka novin­s­ka agen­ci­ja piše kako je Hrvats­ka up­o­zoren­je zeml­ja­ma Za­padnog Balka­na na to da članst­vo u Evrop­skoj uni­ji neće promi­jen­i­ti trend em­i­graci­je.

Published On 02 Jan 2022