EMA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

EMA trenut­no proc­jen­ju­je upotre­bu buster doza vakcine Pfiz­er kod ado­lesce­na­ta od 16 i 17 go­d­i­na, a očeku­je se i poče­tak proc­jene efikas­nos­ti i sig­urnost bustera za dje­cu od 12 do 15 go­d­i­na.

Published On 12 Jan 2022

Ko­rišten­je ra­zliči­tih vrs­ta vakci­na za­jed­no, poz­na­to kao het­erologna vakci­naci­ja, može pruži­ti za­šti­tu od COVID-19, saopći­la je Evrop­s­ka agen­ci­ja za li­jekove.

Published On 07 Dec 2021

Evrop­s­ka komisi­ja je prošlog mjese­ca pot­pisala osmi spo­razum o vakci­ni pro­tiv COVID-19 s fran­cuskom kom­pani­jom, očeku­je se is­poru­ka 60 mil­iona doza tokom dvi­je go­dine.

Published On 03 Dec 2021

Evrop­s­ka agen­ci­ja za li­jekove će tre­bati dvi­je sed­mice da se do­bi­ju naz­naku da li će trenutne vakcine pro­tiv COVID-19 biti djelotvorne i kada je ri­ječ o novoj var­i­jan­ti ko­rona virusa.

Published On 30 Nov 2021

Evrop­s­ka agen­ci­ja za li­jekove proc­jen­ju­je da li li­jek Xe­vudy, koji spreča­va teže ob­like COVID-a, može biti odobren u Evrop­skoj uni­ji.

Published On 19 Nov 2021

Evrop­s­ka agen­ci­ja za li­jekove navo­di da trenut­no nema poseb­ne zabrin­u­tosti kod ko­rišten­ja treće doze pored već poz­natih nus­po­ja­va pri­marne vakci­naci­je.

Published On 04 Nov 2021

Treća doza vakcine amer­ičke kom­pani­je na­j­man­je šest mjese­ci posli­je druge doze dovo­di do povećan­ja nivoa an­ti­ti­jela kod odraslih čiji su nivoi osla­bili, navo­di Evrop­s­ka agen­ci­ja za li­jekove.

Published On 26 Oct 2021