Elon Musk

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne­davno su u javnost iza­šle in­for­ma­ci­je da je Elon Musk postao na­jveći dion­ičar Twit­tera nakon što je ku­pio ve­li­ki udio kom­pani­je.

Published On 14 Apr 2022

Musk, na­jbo­gati­ji čov­jek na svi­je­tu, početkom apri­la je ob­javio kako je preuzeo 9,2 pos­to kap­i­ta­la Twit­tera, čime je postao na­jveći dion­ičar te kom­pani­je.

Published On 11 Apr 2022