Elon Musk

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Musko­va tuž­ba je pod­ne­se­na neko­liko sati nakon što je sutk­in­ja Kathaleen Mc­Cormick iz suda u Delaveru naloži­la petod­nevno održa­van­je suđen­ja koje počin­je 17. ok­to­bra.

Published On 30 Jul 2022

Pre­su­da je udarac za Elona Mus­ka koji je tražio da se u feb­ru­aru provede suđen­je na ko­jem bi se saz­nao tačan broj lažnih pro­fi­la na Twit­teru.

Published On 20 Jul 2022

Pričom o po­ten­ci­jal­noj kupovi­ni Elona Mus­ka otvoreno je pi­tan­je jesu li društvene mreže ‘balon od sa­punice’ i ima li nji­ho­va as­tronom­s­ka berzan­s­ka vri­jed­nost re­al­nu os­novu u stvarnom svi­je­tu.

Published On 18 Jul 2022

Elon Musk je odus­tao od preuz­i­man­ja Twit­tera za 44 mil­i­jarde dolara tvrdeći da kom­pani­ja nije otkri­la važne in­for­ma­ci­je, kao što je konkre­tan broj lažnih nalo­ga i nežel­jene pošte.

Published On 12 Jul 2022

U kali­forni­jskom gradu San Ma­teo, sto­tine za­poslenih bilo je zaduženo za ev­i­den­ti­ran­je videoza­pisa iz ‘Tes­lin­ih’ au­to­mo­bi­la radi poboljšan­ja sis­tema za po­moć voza­ču tokom vožn­je.

Published On 29 Jun 2022