Elon Musk

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bro­jne fi­nan­si­jske afere, krađe po­data­ka ko­ris­ni­ka i proizvo­di koji nika­da nisu ugledali sv­jet­lost dana pokazu­ju da je Sili­ci­jum­s­ka dolina jed­no od na­jm­račni­jih lica kap­i­tal­iz­ma.

Published On 24 Nov 2022

Iako se čini da je nezain­tereso­vanost ko­ris­ni­ka širom svi­je­ta glavni uzrok lošeg stan­ja u ovim kom­pani­ja­ma, stvarnost je mno­go dru­gači­ja.

Published On 10 Nov 2022