Elma Ljubčić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jed­nos­tavn­im i hu­man­im či­nom – da­van­jem krvi – um­jet­nik Kemil Bek­teši od­lučio je ispi­tati i prov­jer­i­ti da li je nje­go­va kosovs­ka krv do­voljno do­bra za Sr­bi­ju i da li bi je pot­pisali kao svo­ju.

Published On 06 Aug 2022

Steć­ci su ogleda­lo u ko­jem se na­j­jas­ni­je vidim – i kao Bosanac, i kao skulp­tor, kaže jedan od na­jpriz­nati­jih bosan­sko­herce­go­v­ačk­ih skulp­to­ra.

Published On 30 Jul 2022

U Bosni i Herce­govi­ni se tek počin­je oz­biljni­je razmišl­jati o četverod­nevnoj rad­noj sed­mi­ci, prak­si koja, pre­ma bro­jn­im is­traži­van­ji­ma, donosi bro­jne ko­risti.

Published On 19 Jul 2022