Elma Ljubčić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U sluča­ju poreske i kuriku­larne re­forme, IT in­dus­tri­ja u Bosni i Herce­govi­ni bi za neko­liko go­d­i­na mogla za­posli­ti isti broj rad­ni­ka koji danas za­pošl­ja­va te utrostruči­ti pri­hode.

Published On 02 Mar 2023