Električni automobili

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­o­v­a­tivni kon­cept proizvođač je naz­vao ‘Hu­man Pow­er Hy­brid’, jer vozač i su­vozač okre­tan­jem ped­ala asi­s­ti­ra­ju ba­ter­i­ji koja pokreće elek­trični mo­tor od 70 kilo­va­ta.

Published On 24 Jul 2022

U kali­forni­jskom gradu San Ma­teo, sto­tine za­poslenih bilo je zaduženo za ev­i­den­ti­ran­je videoza­pisa iz ‘Tes­lin­ih’ au­to­mo­bi­la radi poboljšan­ja sis­tema za po­moć voza­ču tokom vožn­je.

Published On 29 Jun 2022