Eksplozija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U ek­sploz­i­ji čiji uzrok još uvi­jek nije poz­nat u glavnom gradu Ar­meni­je više od 60 lju­di je povri­jeđeno, a 19 se sma­tra nestal­i­ma.

Published On 15 Aug 2022