Ekonomski forum Davos

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na sas­tanku u šva­j­carskom zi­moval­iš­tu okupit će se reko­r­dan broj biznis­me­na, pred­stavni­ka na­jvećih svet­skih kom­pani­ja, lid­era drža­va i poz­natih ličnos­ti.

Published On 16 Jan 2023

Poli­tič­ki čel­ni­ci ve­lik­ih ekonomi­ja iduće će sed­mice sud­jelo­vati na Sv­jet­skom ekonom­skom fo­ru­mu, prvi put putem in­ter­ne­ta, um­jesto u švi­carskom zi­moval­iš­tu Davo­su.

Published On 19 Jan 2021

I dok se u Sen­atu vodi pro­ces za nje­govu sm­jenu, amer­ič­ki pred­sjed­nik je u Švi­carskoj. Na Sv­jet­skom ekonom­skom fo­ru­mu u Davo­su, pred elit­om poli­tičkog i poslovnog svi­je­ta, Don­ald Trump je is­takao da Ameri­ka doživl­ja­va ekonom­s­ki proc­vat kakav u his­tori­ji dosad nije zabil­ježen.    

Published On 21 Jan 2020