Ekonomski forum Davos

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

I dok se u Sen­atu vodi pro­ces za nje­govu sm­jenu, amer­ič­ki pred­sjed­nik je u Švi­carskoj. Na Sv­jet­skom ekonom­skom fo­ru­mu u Davo­su, pred elit­om poli­tičkog i poslovnog svi­je­ta, Don­ald Trump je is­takao da Ameri­ka doživl­ja­va ekonom­s­ki proc­vat kakav u his­tori­ji dosad nije zabil­ježen.    

Published On 21 Jan 2020

Mi u Sr­bi­ji imamo jedan pogled na rješa­van­je prob­le­ma, a zeml­je koje su priz­nale Koso­vo dru­gači­ji stav, poručio je pred­sjed­nik Sr­bi­je.

Published On 23 Jan 2019