Ekologija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bri­tan­s­ka up­ra­va za obra­zo­van­je je ob­jav­i­la da će učeni­ci uči­ti o or­ga­nizmi­ma i nji­hovoj okoli­ni, kao i pi­tan­ji­ma ekologi­je i održivosti kako bi stek­li dublje znan­je o prirod­nom svi­je­tu oko sebe.

Published On 18 Apr 2022

Razvoj voza ‘Hy­bari’ koš­tao je go­to­vo 35 mil­iona dolara, a može pri­jeći raz­daljinu do 140 kilo­metara pri mak­si­mal­noj brzi­ni od 100 km/h sa jed­nim pun­jen­jem rez­er­voara.

Published On 21 Feb 2022