Ekologija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sil­ba, mist­ič­na i medi­tiv­na, os­tr­vo je bez hotela i au­to­mo­bi­la u ko­jem glavnu ulogu ima pješak i gdje je jedi­no pri­jevozno sred­st­vo – trak­tor.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 14 Aug 2022

U selu Plje­va, na izvoru ri­jeke Plive, raz­go­var­ali smo s mješ­tan­i­ma, rib­ari­ma i tur­is­ti­ma o tome šta im ova ri­je­ka znači i kako je tako čis­tu saču­vati.

Published On 21 Jul 2022

Slo­je­vi zeml­je koji su nekad bili pod vodom uskovit­lali su se u oblake prašine prošarane kalci­jem, sumporom i ar­senom, prirod­nim el­e­men­tom koji je povezan s rakom i urođen­im man­a­ma.

Published On 14 Jul 2022

Neophod­no je imati odgo­vara­jući za­kon­s­ki okvir, ko­jeg prati odgo­vara­juća in­fra­struk­tu­ra, koju za­tim mora prati­ti odgo­vara­jući kaz­neni režim, a sve­ga toga – nema.

Published On 14 Jun 2022