Egipat u tranziciji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Egipćani op­tužu­ju vladu za ugroža­van­je živ­ota lju­di iz­grad­njom nad­vožn­ja­ka u blizi­ni jedne stam­bene zgrade u pred­građu Kaira. Min­istar prometa kaže kako će sta­nari­ma koji se žele odseli­ti biti is­plaće­na nadok­na­da štete. Među­tim, Egipćani tvrde kako je ovo samo još jedan prim­jer ko­rup­ci­je.

Published On 24 May 2020