EBRD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posljed­njeg dana godišn­je kon­fer­en­ci­je Evropske banke za ob­novu i razvoj, u Sara­je­vu su pred­stavl­jeni po­ten­ci­jali Bosne i Herce­govine za ula­gan­je. BiH je pred­stavi­la sek­tore koji su u ekspanz­i­ji. U Vi­jeću min­istara te zeml­je oc­jen­ju­ju da je or­ga­ni­zaci­ja kon­fer­en­ci­je do­bro isko­rište­na, jer je već do­gov­oreno fi­nan­sir­an­je novih pro­jeka­ta. Prilog Emi­ra Sk­ender­ag­ića.

Published On 09 May 2019