Ebola

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istarst­va zdravst­va Demokratske Re­pub­like Kon­go i Ruande danas održava­ju sas­tanak kako bi razradili plan za bor­bu pro­tiv epi­demi­je ebole. Nada­ju se kako će raz­gov­ori rezul­ti­rati za­jed­ničkim stavom koji će biti pred­stavl­jen Sv­jet­skoj zdravstvenoj or­ga­ni­zaci­ji. Naša re­porter­ka javl­ja se s granice Ruande i Demokratske Re­pub­like Kon­go.

Published On 06 Aug 2019