Ebola

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istarst­va zdravst­va Demokratske Re­pub­like Kon­go i Ruande danas održava­ju sas­tanak kako bi razradili plan za bor­bu pro­tiv epi­demi­je ebole. Nada­ju se kako će raz­gov­ori rezul­ti­rati za­jed­ničkim stavom koji će biti pred­stavl­jen Sv­jet­skoj zdravstvenoj or­ga­ni­zaci­ji. Naša re­porter­ka javl­ja se s granice Ruande i Demokratske Re­pub­like Kon­go.

Published On 06 Aug 2019

Ruan­da je ponovno otvo­rila za­pad­nu granicu s Demokratskom Re­pub­likom Kon­go. Kratko je bila zatvore­na kako bi bilo spri­ječeno širen­je epi­demi­je ebole na ter­i­torij Ruande. U pograničnom gradu Gomi pri­javl­je­na su još dva sluča­ja. Ri­ječ je o jedno­godišn­jem djete­tu i supruzi čov­je­ka koji je pri­je dva dana pre­min­uo od ebole.

Published On 02 Aug 2019