E-sport

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Go­d­i­na­ma se vodi de­ba­ta o tome je li igranje videoigara ili “e-Sport” i tak­mičen­je u nji­ma također sport, ili tek hobi. Az­i­js­ki olimpi­js­ki komitet već ih je priz­nao kao sport. U SAD-u je sada otvore­na prva are­na za pro­fe­sion­al­na tak­mičen­ja ove vrste. Pos­je­tio ju je John Hen­dren.

Published On 26 Oct 2014