Džamije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Neko­liko holand­skih opći­na an­gaži­ralo je pri­vat­nu kom­pani­ju da špi­ju­ni­ra mus­li­manske za­jed­nice u nji­hovim mjes­ti­ma, no kom­pani­ja je usre­do­toči­la svo­ju ak­tivnost na deša­van­ja un­utar džami­ja.

Published On 05 Nov 2021