Duhanska industrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ka Agen­ci­ja za hranu i li­jekove je pred­loži­la zabranu men­tol cig­a­re­ta u SAD-u, što je pob­je­da za ak­tiviste pro­tiv duhanske in­dus­tri­je.

Published On 30 Apr 2021

Na­jveću ci­jenu pri­b­liža­van­ju EU plati­la je duhan­s­ka in­dus­tri­ja, koja se pre­polovi­la, a u ve­likoj mjeri stradao je i pušač­ki ćeif.

blog by Boris Lalić
Published On 26 Dec 2020

Make­don­s­ki proizvođači duhana ove će se­zone zara­di­ti man­je zbog slabi­je kvalitete, ali i zato što su duhanske kom­pani­je pooštrile proc­jenu nji­ho­va proizvo­da.

Published On 26 Dec 2020