Dugovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crnogorske rez­erve zla­ta, koje iznose 1.090 kilo­gra­ma i nasli­jeđene su od nekadašn­je Ju­goslav­i­je, za­ložene su za kred­it za­ključen sa Cred­it Su­isse bankom u Lon­donu pri­je pet go­d­i­na.

Published On 17 Mar 2022

Javni dug izno­sio je 30,13 mil­i­jar­di eura na kra­ju de­cem­bra, što je čini­lo 56,9 pos­to bru­to do­maćeg proizvo­da zeml­je.

Published On 04 Feb 2022

Zaduži­van­je vlade se ubrza­lo tokom pan­demi­je, jer je ad­min­is­traci­ja u Wash­ing­tonu agre­sivno troši­la na ublaža­van­je ekonom­skog udara krize.

Published On 02 Feb 2022

Elek­tro­privred­na kom­pani­ja je na­jav­i­la da će, um­jesto isključi­van­ja ko­ris­ni­ka sa mreže, sman­ji­ti is­poruke stru­je ne­platiša­ma na garan­to­vani min­i­mal­ni nivo, a ta će mjera stupi­ti na snagu 1. apri­la.

Published On 12 Nov 2021