Dug Ljubljanske banke

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dvi­je zeml­je žele da se prob­lem pre­ne­sene št­ed­nje Ljubl­janske banke rješa­va pod okril­jem Među­nar­o­dne banke za po­rav­nan­ja u Bazelu.

Published On 05 Jul 2013

Nakon rat­i­fikaci­je mem­o­ran­du­ma o razu­mi­je­van­ju sa Hrvatskom, Vla­da Sloveni­je poslala je u par­la­men­tar­nu pro­ce­du­ru hrvats­ki pris­tup­ni ugov­or sa EU-om.

Published On 13 Mar 2013

Da bi građani BiH, a time i svi dru­gi koji ima­ju nepre­ne­senu št­ed­nju kod Ljubl­janske banke, mogli naplati­ti svo­ja po­traži­van­ja od Nove LB i slovenske države, proći će još dos­ta vre­me­na.

opinion by Davor Gjenero
Published On 09 Mar 2013

Hrvats­ka i Sloveni­ja su parafi­rale mem­o­ran­dum o rješa­van­ju duga Ljubl­janske banke, što je hrvatske šte­diše, koji ima­ju više od 160 mil­iona eura nepre­ne­sene št­ed­nje, dovelo u još težu situaci­ju.

Published On 08 Mar 2013

Hrvats­ki i sloven­s­ki pre­mi­jer u poned­jel­jek će pot­pisati mem­o­ran­dum ko­jim obje strane pris­ta­ju da se prob­lem pre­ne­sene št­ed­nje Ljubl­janske banke rješa­va u okviru sukce­si­je. I dok obje strane is­tiču zado­voljst­vo postignu­tim do­gov­orom, ima i ra­zočaranih. Poseb­no nezado­voljni su vlas­ni­ci nepre­ne­sene šten­je, a postignu­ti do­gov­or mo­gao bi se odraz­i­ti i na zeml­je u regi­ji pri­likom pris­tu­pan­ja […]

Published On 08 Mar 2013

Hrvats­ka min­istri­ca van­jskih poslo­va Ves­na Pusić i državni sekre­tar u kabi­ne­tu sloven­skog pre­mi­jera Tone Ka­jz­er parafi­rali su u Za­gre­bu mem­o­ran­dum ko­jim bi tre­ba­lo da bude okončan spor u vezi sa Ljubl­jan­skom bankom. Tako bi hrvats­ki Pris­tup­ni ugov­or u sloven­skom par­la­men­tu, koji je na čekan­ju mjesec­i­ma zbog spo­ra o pre­ne­senoj de­viznoj št­ed­nji, kon­ačno mo­gao da bude […]

Published On 07 Mar 2013