Državni udar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Tunisa Kais Saied, koji je uz po­moć vo­jske smi­je­nio pre­mi­jera i sus­pendovao par­la­ment, preuzeo je i min­istarst­va odbrane i pravo­suđa, a malo kas­ni­je uveo i poli­ci­js­ki sat.

Published On 02 Aug 2021