Društvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stav med­i­cin­skih rad­ni­ka ko­jim pokazu­ju da ih ljud­skost i do­bro­bit star­i­jih lju­di ne zan­i­ma je duboko nemoralan i prob­lematičan, a ukazu­je i na širu sliku stan­ja i prob­le­ma u bh. društvu.

blog by Nazif Alić
Published On 23 Aug 2022

Ne tre­ba ču­di­ti što pos­to­je lju­di koji žive para­lelne živ­ote, radeći na Za­padu, a u glavi bi­va­jući na Balka­nu, ali i oni koje Balkan više ne in­tere­su­je i koji su se pot­puno uk­lop­ili u svoj novi živ­ot.

blog by Mirza Softić
Published On 09 May 2022