Društvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Savezni sta­tis­tič­ki ured je saopćio da je u Nje­mačkoj kra­jem de­cem­bra živ­je­lo 84,3 mil­iona stanovni­ka što je na­jveći broj zabil­ježen na kra­ju neke go­dine.

Published On 20 Jan 2023

Pre­puna rad­nji­ca, restorana i baro­va, koji su i rani­je tu pos­to­jali, sada je Via Pado­va kraj u ko­jem nas­ta­ju ini­ci­ja­tive, udružen­ja, ekološ­ki i poli­tič­ki pokreti.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 16 Jan 2023

Iako veći­na ko­ris­ni­ka vjeru­je da je nji­hov na­log na mreža­ma pot­puno za­štićen i pri­vatan, naroči­to ako ima­ju do­bru šifru, to u stvarnos­ti nije tako.

Published On 21 Dec 2022