Društvo i religija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kur'an je cen­tral­ni vjer­s­ki tekst u is­la­mu, za koji mus­li­mani vjeru­ju da je Boži­ja ri­ječ ob­javl­je­na kao vodil­ja za čov­ječanst­vo.

Published On 30 Apr 2022

Božić je os­tao na­jra­dos­ni­ji hrišćan­s­ki praznik, sa starim us­pom­e­na­ma i još nekim tradi­cional­nim običa­ji­ma, do­duše u novom, mod­erni­jem ruhu.

blog by Bojana Oprijan
Published On 07 Jan 2022