Društvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne tre­ba ču­di­ti što pos­to­je lju­di koji žive para­lelne živ­ote, radeći na Za­padu, a u glavi bi­va­jući na Balka­nu, ali i oni koje Balkan više ne in­tere­su­je i koji su se pot­puno uk­lop­ili u svoj novi živ­ot.

blog by Mirza Softić
Published On 09 May 2022

Oni koji ispi­pava­ju puls Sr­bi­je morali su da odgode taj pre­gled za još neko­liko dana, dok vođa razmišl­ja kako da ob­jas­ni svi­je­tu da je us­pra­van i is­pra­van.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 03 May 2022

Tele­viz­iji os­ta­je vjer­na do­bra stara pouz­dana pub­li­ka treće živ­otne dobi koja tačno u podne i pola osam naveče ne­pogreši­vo uz­i­ma daljin­s­ki, uključu­je tele­vi­zor ili pre­bacu­je pro­gram i čeka vi­jesti.

blog by Miroslav Filipović
Published On 29 Apr 2022

Opsesi­ja da smo mož­da pro­pustili poruke ili do­gađa­je na društven­im mreža­ma ima i svoj naučni ter­min, takoz­vani FOMO (‘fear of miss­ing out’, odnos­no strah od prop­uš­tan­ja do­gađa­ja).

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 17 Apr 2022

U Hrvatskoj je počeo još jedan krug pri­ja­va za sub­ven­cioni­rane kred­ite koji provo­di držav­na Agen­ci­ja za promet i posre­dovan­je nekret­ni­na­ma, a u neko­liko dana pristigli su mno­gi za­hjt­je­vi.

Published On 10 Apr 2022

Iako društvene mreže i ap­likaci­je mogu biti veo­ma ko­risne za ko­mu­nikaci­ju, te nas zabav­i­ti ili in­formisati, os­ta­je pi­tan­je – kada je za­pra­vo pre­više in­ter­ne­ta u našim živ­o­ti­ma?

Published On 10 Apr 2022