Društvene mreže

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pričom o po­ten­ci­jal­noj kupovi­ni Elona Mus­ka otvoreno je pi­tan­je jesu li društvene mreže ‘balon od sa­punice’ i ima li nji­ho­va as­tronom­s­ka berzan­s­ka vri­jed­nost re­al­nu os­novu u stvarnom svi­je­tu.

Published On 18 Jul 2022

Elon Musk je odus­tao od preuz­i­man­ja Twit­tera za 44 mil­i­jarde dolara tvrdeći da kom­pani­ja nije otkri­la važne in­for­ma­ci­je, kao što je konkre­tan broj lažnih nalo­ga i nežel­jene pošte.

Published On 12 Jul 2022