Društvene mreže

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bide­n­o­va ad­min­is­traci­ja odugov­lači kada je u pi­tan­ju uvođen­je re­strik­ci­ja ovoj ap­likaci­ji u vlas­ništvu Kineza, ali raste pri­ti­sak za drastični­jim mjera­ma.

Published On 27 Dec 2022

Kon­gres­meni plani­ra­ju zabran­i­ti ovu društvenu mrežu na mo­bil­nim tele­fon­i­ma dužnos­ni­ka jer pri­jeti na­cional­noj sig­urnos­ti, dok su mnoge savezne države to već učinile.

Published On 21 Dec 2022

Iako veći­na ko­ris­ni­ka vjeru­je da je nji­hov na­log na mreža­ma pot­puno za­štićen i pri­vatan, naroči­to ako ima­ju do­bru šifru, to u stvarnos­ti nije tako.

Published On 21 Dec 2022