Društvene mreže

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Elon Musk je odus­tao od preuz­i­man­ja Twit­tera za 44 mil­i­jarde dolara tvrdeći da kom­pani­ja nije otkri­la važne in­for­ma­ci­je, kao što je konkre­tan broj lažnih nalo­ga i nežel­jene pošte.

Published On 12 Jul 2022

Sa ve­likim bro­jem ko­ris­ni­ka na svakoj od društvenih mreža, jas­no je da se nji­hov uti­caj na ‘stvarni svi­jet’ može mjer­i­ti i sa glob­al­nim medi­ji­ma, a u mnogim sluča­je­vi­ma ih i pre­vazi­laze.

Published On 26 Jun 2022