Dronovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mnoge kom­pani­je u svi­je­tu – od SAD-a preko Turske i Rusi­je do Kine – već go­d­i­na­ma razvi­ja­ju či­tav niz aviona, lo­va­ca i bom­bardera bez ljudske posade.

Published On 21 Aug 2022

Ukra­jin­s­ki medi­ji preni­jeli su da je prvi kontin­gent iran­skih drono­va sti­gao u Rusi­ju, u pi­tan­ju su 42 let­jelice nastale kopi­ran­jem diza­j­na, tehnologi­je i karak­ter­is­ti­ka za­padnog oruž­ja.

Published On 16 Aug 2022

Zbog ve­like po­tražn­je za dronovi­ma te rel­a­tivno mal­im bro­jem proizvođača, ukra­jinske snage se od počet­ka ko­riste ruske in­vaz­i­je dronovi­ma koji pr­vo­bit­no nisu diza­jni­rani za upotre­bu na ratiš­ti­ma.

Published On 07 Jul 2022

Agre­si­ja Rusi­je na Ukra­jinu je us­po­ri­la rast mnogih tehnološk­ih kom­pani­ja, kao i samog glob­alnog in­for­ma­cionog tržiš­ta.

Published On 21 Jun 2022