Dronovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Tražio sam od predsed­ni­ka Turske Er­do­gana Bayrak­tare i do­bio obećan­je da ćemo preko reda moći da ih kupi­mo i uvrsti­mo u oruž­je Vo­jske Sr­bi­je’, rekao je Alek­san­dar Vučić.

Published On 09 Apr 2022

In­te­gri­rana zrač­na i pro­tu­raket­na odbrana Al­i­janse prati­la je putan­ju leta ob­jek­ta koji se naknad­no srušio u Za­gre­bu, navo­di se iz Sjev­er­noat­lantskog saveza.

Published On 11 Mar 2022

Ukra­ji­na je od počet­ka ruske in­vaz­i­je ko­ris­ti­la turske dronove, gađa­jući kolone kamiona i tenko­va, što os­tavl­ja do­jam da Rusi ne­ma­ju kon­trolu nad ukra­jin­skim zračn­im pros­torom, piše ‘Lib­er­a­tion’-

Published On 10 Mar 2022