Dritan Abazović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crnogors­ki par­la­ment prethod­no je na ini­ci­ja­tivu Abazovića smi­je­nio min­istre odbrane i van­jskih poslo­va Raš­ka Kon­je­vića i van­jskih poslo­va Ran­ka Kri­vokapića.

Published On 22 Oct 2022