Dragan Bursać

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Naz­vana po jed­nom od nje­gov­ih tek­sto­va, ‘Čeka­jući Dy­lan Doga u Sre­breni­ci’ zbir­ka je kolum­ni Dra­gana Bur­saća ob­javl­jenih na por­tal­i­ma Al Jazeere Balka­ns i Ra­dio Sara­je­va.

Published On 30 Mar 2022

Pokuša­jte za­mis­li­ti bilo koga iz BiH ko ob­naša neku poli­tičku funkci­ju, a koji kaže kako će učini­ti sve da se u Hrvatskoj ne održe iz­bori. Za­ista, za­mis­lite bilo koga! Ne možete? E o tome se radi.

opinion by Dragan Bursać
Published On 19 Feb 2022

Rat­nom zločin­cu Ratku Mladiću pridružio se i čet­nič­ki ko­man­dant Draža Mi­hailović, pa pod prav­im uglom mu­rali stvara­ju jed­nu his­tori­jsku cjelinu kon­ti­nu­ite­ta ko­jim se slave zločin­ci i unižava­ju žrtve.

opinion by Dragan Bursać
Published On 20 Nov 2021