Dosje Panama

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dos­je Pana­ma, kada je ri­ječ o regi­ji, izazi­va i ne­doumice. Osim ime­na lju­di povezanih sa off­shore kom­pani­ja­ma, dru­gi po­daci tek tre­ba da budu ob­javl­jeni. Zato i zadrš­ka u in­sti­tu­ci­ja­ma koje uglavnom napom­in­ju da prate razvoj situaci­je. Samo poslo­van­je preko off­sho­ra je, naime, za­koni­to.

Published On 10 May 2016

Među­nar­o­d­ni kon­zor­cij is­traži­vačk­ih nov­inara danas ob­javlju­je bazu po­data­ka pravnih i fiz­ičk­ih sub­jeka­ta obuh­vaćenih is­tragom “Pana­ma pa­pers”. Naša gošća je Mi­ran­da Pa­tru­cić, nov­inar­ka is­traži­vači­ca Među­nar­o­dnog kon­zor­ci­ja is­traži­vačk­ih nov­inara (ICIJ-a).

Published On 09 May 2016