Doping sportista

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Al Jazeera je otkri­la dop­ing među keni­jskim atletičari­ma koji treni­ra­ju za­jed­no sa nekim od na­jboljih sv­jet­skih trkača. Zvanični­ci kažu kako na sve načine nas­to­je sta­ti u kraj upotre­bi dopin­ga ali zabran­jene sup­stance su lako dos­tup­ne. Nji­ho­va upotre­ba među sportaši­ma Keni­je je jav­na taj­na.

Published On 28 Aug 2019