Donald Trump

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Podi­jel­jeni os­jeća­ji na desni­ci doveli su am­bi­ciozne re­pub­likanske poli­tičare u SAD-u u kom­pli­ci­ran položaj i otkrili ra­z­like u načinu na koji pris­tu­pa­ju krizi.

Published On 23 Feb 2022