Donald Trump

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Odsust­vo očeki­vanog re­pub­likan­skog ‘cr­venog vala’ na amer­ičkim međuiz­bori­ma može biti trenu­tak kada ova stran­ka kon­ačno sh­vati da je bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump izvor prob­le­ma na iz­bori­ma.

opinion by Michael R. Strain
Published On 18 Nov 2022

Moćno medi­jsko carst­vo konz­er­v­a­tivnog mil­i­jardera Ru­per­ta Mur­docha čini se da je okrenu­lo leđa Don­al­du Trumpu, naz­vavši bivšeg pred­sjed­ni­ka ‘gu­bit­nikom’ koji pokazu­je ‘sve gore pro­suđi­van­je’.

Published On 11 Nov 2022