Donald Trump

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump po­držao je čov­je­ka ko­jeg ve­li­ki dio Evrope sma­tra pri­jet­njom po demokrati­ju s nji­hove strane At­lanti­ka – mađarskog pre­mi­jera Vik­to­ra Or­bana.

Published On 04 Jan 2022

Imamo sada dva društ­va, dva sus­ta­va up­ravl­jan­ja, dvi­je viz­ije svi­je­ta. Što će pre­vla­dati? Demokraci­ja ili au­tokraci­ja? Slo­bod­no ili repre­sivno društ­vo?

Published On 31 Dec 2021